+

מבקר הפנים

מבקר המפלגה פועל מתוקף חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב- 1992 הקובע את תפקידיו:

(1)לבדוק אם הפעולות של המפלגה ושל נושאי משרה וממלאי תפקידים בה תקינות, מבחינת השמירה על החוק, על הניהול התקין, על טוהר המידות ועל החיסכון והיעילות ואם הן מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן;
(2)אם מקוימות ההוראות המחייבות את המפלגה;
(3)את ניהול הנכסים וההתחייבויות של המפלגה, ובכלל זה את הנהלת החשבונות שלה, וכן את דרכי שמירת הרכוש, והחזקת הכספים והשקעתם;
(4)אם ההחלטות במפלגה נתקבלו על פי נהלים תקינים;
(5)את תיקון הליקויים שעליהם הצביע מבקר המדינה.

מבקר המפלגה משמש כממונה על תלונות הציבור והממונה על תלונות העובדים

דיווח למבקר המפלגה על חשד לפגיעה בחוק או בטוהר המידות או בניהול ענייני המפלגה באמצעים הבאים:

1. באמצעות הפקס: 03-6133005
2. באמצעות כתובת דואר אלקטרוני: [email protected].
3. באמצעות הדואר: ת.ד. 3469 רמת גן, מיקוד 5213603