+

מדיניות פרטיות

עמוד ראשי – יש עתיד > מדיניות פרטיות

מפלגת יש עתיד – בראשות יאיר לפיד (להלן: "המפלגה") מבקשת להבהיר את מדיניותה בנוגע לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט אותו היא מפעילה (להלן: "האתר").
מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד.
מדיניות פרטיות זו עשויה להשתנות.
מידע הנמסר ביוזמת המשתמש
שירותים הניתנים באתר טעונים הרשמה מוקדמת והזנתם, בין היתר, של פרטים מזהים הכרחיים. מדובר בפרטים שהנך מזין באופן עצמאי, כדוגמת, שם, כתובת מגורים, דרכי התקשרות מתאימות עם המשתמש לרבות כתובת דואר אלקטרוני, וכיו"ב.
זהו המידע שהנך מוסר ביודעין במהלך רישום לאתר. כמובן שללא מסירת פרטים נחוצים המתבקשים ב"שדות החובה", לא ניתן להירשם לשירותים או יישומים הטעונים רישום.
מידע הנאסף על גלישת המשתמש באתר
חלק מהמידע הנאסף במהלך גלישתך באתר הינו סטטיסטי באופיו, ואינו מזהה אותך באופן אישי, או נשמר יחד עם פרטיך. לדוגמה, העמודים בהם צפית, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, מהי מערכת ההפעלה (USER AGENT) בה אתה משתמש. – כל אלו אינם פרטים המזוהים עם שמך.

מאגר המידע
הנתונים שתמסור בעת ההרשמה באתר, יישמרו במאגר המידע של המפלגה, הרשום כדין. אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע, אולם ללא מסירת פרטים הנחוצים והכרחיים יכול ולא ניתן יהיה לספק לך מידע.
שימוש במידע
במהלך גלישתך באתר, אפשר ויצטבר מידע על העדפותיך השונות בגלישה באתרים, כגון הידיעות אותן קראת, העמודים בהם צפית, וכיו"ב. המפלגה שומרת את המידע הנ"ל במאגריה, ושימוש בו יתבצע רק על-פי דין ובהתאם למדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה, והכל למטרות המפורטות להלן:
• כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ולהתאימם ככל שניתן להעדפות המשתמשים. המידע יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
• האתר ישלח לך מידי פעם בדואר אלקטרוני מידע. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל להודיע על רצונך להיות מוסר מרשימת תפוצה רלוונטית, זאת בדרך המפורטת על גבי הדואר שיישלח אליך.
• לשם תפעולו התקין של האתר.
• לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות.
מסירת מידע לצד שלישי
המפלגה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:
• אם המפלגה תהא מחויבת על-פי דין למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, או אם יתקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך כאמור.
• במקרה שתפר ו/או תנסה להפר את תנאי השימוש באתר או במצב בו תפעל באתר ו/או בקשר אליו ולפעילותו בניגוד לדין.
• בכל מחלוקת, תביעה, או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בינך לבין המפלגה.
• בכל מקרה שהמפלגה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע גרימת נזק משמעותי לך או לצד שלישי.
• האתר צפוי לאפשר לך לעשות שימוש באפליקציות ויישומים שונים (כגון לפרסם כתבה באתר רשת חברתית Facebook). למפלגה אין אחריות לגבי פעילותם של צדדים שלישיים כאלה. מובהר בזה, כי בעצם השימוש הרלוונטי על ידך, הנך מאשר כי הובא הדבר לידיעתך וכי לא תהיה לך כל טענה כלפי המפלגה בענין זה.
Cookies
באתר נעשה שימוש ב"עוגיות" (cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין של האתרים, ובכלל זה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים ואימות פרטים, כדי להתאים את גלישתך באתר להעדפותיך האישיות וכן לצרכי אבטחת מידע.
עוגיות ((cookiesהן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר בהוראת מחשב. חלק מהעוגיות (Session Cookies) תפקענה כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך.
עומדת בפניך אפשרות להימנע מיצירת cookies, על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והיישומים באתר.
איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים
המפלגה נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים. החברות אוספות ומנתחות מידע שהנו סטטיסטי במהותו והוא נועד לצורכי ניתוח, מחקר ובקרה.
אבטחת מידע
המפלגה דואגת כי מערכותיה והאתר יתנהלו תחת רמה נאותה של אבטחת מידע. יש להבין כי בעוד שאבטחת המידע מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, הרי שאין בה כדי להעניק חסינות מוחלטת בכל תנאי מפני חדירה כאמור.
זכות לעיין במידע
על פי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אופוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל מפלגת יש עתיד במייל  [email protected]
שינויים במדיניות הפרטיות
המפלגה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות.