+

תקנון

תקנון מפלגת יש עתיד – בראשות יאיר לפיד

שם המפלגה

 

שם המפלגה הוא "יש עתיד – בראשות יאיר לפיד".

 

מטרות העל של המפלגה

 

אלה הן מטרות המפלגה:

 • לבנות ולחזק את המרכז הציוני-ליברלי ככלי מרכזי לשימור מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

 

 • לבנות את יש עתיד כמפלגת שלטון בעלת תודעה היסטורית ומחוייבות לאומית עמוקה.
 • להגן על מערכת האיזונים והבלמים ההכרחית לקיומה של מדינת הלאום, לתת שיוויון זכויות אזרחי לכל תושב במדינה ולהתייצב מול כל קיצוניות.

 

 • לשמור על זהותה היהודית של ישראל, ולהתנגד לכל כפיה. להיות מרכז רוחני ליהדות העולם.

 

 • לחתור לשלום עם שכנינו, ובעיקר לשלום בתוכנו בין כל השבטים, העדות, הזרמים והדתות המרכיבים את החברה הישראלית.

 

 • לחזק את שלטון החוק בישראל ולהילחם נגד כל תופעה של שחיתות שלטונית ונגד כל איום על מערכת המשפט הישראלית.

 

 • להביא את ברכת הקידמה לישראל. לשמור ולקדם את ישראל כמדינה טכנולוגית, מתקדמת ומובילה עולמית בתחומי החדשנות.

 

 • להעניק לכל ילד בישראל הזדמנות למצות את מלוא הפוטנציאל של ולפעול לצמצום הפערים בחברה הישראלית.

מצע המפלגה יהווה תכנית אופרטיבית למימוש מטרות העל.

 

לאחר רישום מטרות העל של המפלגה בנוסחן דלעיל על-ידי רשם המפלגות הן לא ישונו, אלא ברוב של 75% מתוך חברי הוועידה.

 

חברות במפלגה

 

 1. כחבר במפלגה[1] יכול להתקבל כל מי שנתקיימו בו כל התנאים המצטברים הבאים:
  • הוא אזרח מדינת ישראל;
  • הוא בעל זכות בחירה בבחירות לכנסת ישראל;
  • הוא אינו חבר בכל מפלגה או רשימת מועמדים אחרת, ואינו פועל מטעם מפלגה או רשימת מועמדים אחרת לכנסת. על אף האמור לעיל, ועדת רישום חברים למפלגה תהא רשאית לאשר את הצטרפותו של חבר למפלגה גם אם התקיים לגביו תנאים מהתנאים המנויים בסעיף זה, על-פי בקשת יו"ר המפלגה;
  • הוא מזדהה עם מטרות המפלגה, והתחייב בכתב לקבל על עצמו את הוראות תקנון זה, ולפעול לקידום מטרות המפלגה ומדיניותה כפי שהוגדרו בתקנון זה ובמצע המפלגה, וכפי שייקבעו על-ידי הנהלת המפלגה ומוסדותיה;
  • הוא שילם דמי החבר במועד כפי שנקבעו בהתאם להוראות תקנון זה;
  • הוא לא הורשע בפסק דין בעבירה שיש עמה קלון;

 

 1. מי שנכלל ברשימת החותמים על הבקשה לייסוד המפלגה ייחשב "חבר מייסד".
 2. הנהלת המפלגה תבחר ותמנה מבין חבריה ועדה לענייני בחירות ולרישום חברים במפלגה, שתמנה שלושה חברים בראשות מנכ"ל המפלגה (להלן: "ועדת הרישום"). בקשות ההצטרפות יוגשו אל ועדת הרישום, והיא תהא אחראית על גביית דמי החבר. הוועדה תכין ותנהל את ספר חברי המפלגה, שבו ייכללו בנוסף שמות חברי המפלגה שסיימו את תקופת ההכשרה והיו פעילים במפלגה. החלטותיה של הוועדה בעניין ספר החברים תהיינה סופיות.

 

 1. מועמד המבקש להצטרף כחבר למפלגה יחתום על בקשת הצטרפות אישית (להלן: "בקשת הצטרפות") באופן פיזי או מקוון; בבקשה זו יצהיר המועמד כי מתקיימים לגביו התנאים המנויים בסעיף 1 לתקנון זה, וכן שהוא מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה, מתחייב למלא אחר הוראות מוסדות המפלגה ומזדהה עם מטרותיה. אם וככל שיותקן קוד אתי למפלגה, תכלול הבקשה להצטרפות גם התחייבות לנהוג לפי הוראותיו של הקוד האתי.

 

 1. על אף האמור בסעיף 1 לתקנון זה, ועדת רישום חברים במפלגה תהא מוסמכת לקבל לרשום כחבר מפלגה מועמד שאינו ממלא אחר התנאים הקבועים בסעיף 1 לתקנון, ובלבד שלא היה בכך כדי לסתור הוראת כל דין בכלל והוראות חוק המפלגות התשנ"ב- 1992 בפרט; על אף האמור בסעיף 1.5 לתקנון זה, ועדת הרישום תהא רשאית, במקרים חריגים, לפטור מתשלום דמי חבר, אדם המבקש להצטרף למפלגה; ועדת הרישום במפלגה תהא מוסמכת לדחות בקשת הצטרפות, לפי שיקול דעתה ובין היתר בשל אי עמידה בתנאי סעיף 1 לתקנון. טעמי ההחלטה יפורטו בכתב. ככל שנפל פגם טכני בבקשת ההצטרפות, תפנה ועדת הרישום אל המועמד המבקש להצטרף, ותאפשר לו לתקן את הבקשה מטעמו.

 

 1. במקרה שוועדת הרישום תחליט שלא לקבל בקשת הצטרפות לחברות במפלגה, תודיע על כך בכתב למועמד, בתוך 60 יום מיום הגשת בקשת ההצטרפות. ההודעה למועמד תכלול פירוט בכתב של טעמי הסירוב. החלטתה של ועדת הרישום תהא סופית, אולם מועמד שבקשתו סורבה יהא רשאי לפנות בבקשה נוספת לאחר שנה ממועד הסירוב.

 

 1. החברות במפלגה תפקע:

 

 • במות החבר;
 • בפרישתו מן המפלגה על-פי הודעה בכתב;
 • בהוצאתו מן המפלגה (לעניין זה הוצאה מן המפלגה באמצעות הודעה בכתב חתומה על-ידי ועדת הרישום ו/או מי שהוסמך לכך על-ידי הנהלת המפלגה);
 • אם חדל להתקיים אחד (או יותר) מהתנאים המנויים בסעיף 1 לתקנון זה;
 • באי תשלום דמי חבר עד 30 יום לאחר המועד שקבעה הנהלת המפלגה.

 

 1. כל מועמד המבקש להצטרף למפלגה ישלם דמי חבר שנתיים בסך של 60 שקלים. הנהלת המפלגה תהיה מוסמכת לשנות את גובה דמי החבר השנתיים, על-פי שיקול דעתה.

 

 1. תשלום דמי החבר ייעשה בדרכים שתקבע הנהלת המפלגה, לרבות על-ידי חיוב בכרטיס אשראי או בהמחאה או בהעברה בנקאית לחשבון המפלגה, על-פי פרטי הרשאה לחיוב חשבון שיימסרו מטעם החבר. לא יבוצע תשלום דמי חבר בכסף מזומן.

 

 1. תשלום דמי החבר ימומן וישולם על ידי חבר המפלגה או המבקש להצטרף אליה מכספו האישי בלבד.

 

 1. מי ששילם דמי חבר בעבור אחר, וכן מי שדמי החבר שולמו בעבורו על-ידי אחר, בידיעתו ובהסכמתו, יורחק מהמפלגה. תשלום בעבור קרוב משפחה מדרגה ראשונה לא ייחשב כתשלום בעבור אחר כמשמעו בתקנון זה.

 

 1. הנהלת המפלגה רשאית לשנות את גובה דמי החבר מעת לעת, ולקבוע דמי הצטרפות. אם יוחלט על שינוי גובה דמי החבר, תימסר על כך הודעה באתר האינטרנט של המפלגה, או בשני עיתונים יומיים נפוצים בישראל, או בדיוור ישיר לחברי המפלגה, או בדרך אחרת שתיקבע על-ידי הנהלת המפלגה, והשינוי ייכנס לתוקף תוך 30 יום ממועד מסירת ההודעה.

 

זכויות וחובות של חבר במפלגה

 

 1. חבר המפלגה מחויב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמפלגה, ולחתור להגשמת מטרותיה של המפלגה, בהתאם לתקנון זה ובהתאם להחלטת מוסדותיה.

 

 1. התקנון והחלטות מוסדותיה של המפלגה מחייבים את כל חברי המפלגה, והם יפעלו על-פיהם.

 

 1. חבר המפלגה יקיים ויישם את הקוד האתי של המפלגה, ככל שיותקן.

 

 1. חבר המפלגה ישלם דמי חבר, כפי שייקבעו על ידי הנהלת המפלגה.

 

 1. חבר המפלגה יהא זכאי, בכפוף להוראות תקנון זה, להיבחר לוועידת המפלגה, ולכל תפקיד או מוסד אחר מטעם המפלגה, אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה.

 

 1. חבר המפלגה יהא זכאי, בכפוף להוראות תקנון זה, להיבחר מטעם המפלגה כנציג בכנסת, בממשלה או ברשות מקומית.
 2. חבר המפלגה, המשמש כחבר מוסד ממוסדות המפלגה יהיה בעל קול אחד בכל הצבעה במוסדות הללו. במקרים בהם קיים שיוויון קולות ואין הכרעה, יכריע קולו של יו"ר המפלגה.

 

מוסדות המפלגה

 

 1. מוסדות המפלגה הם אלה:
  • ועידת המפלגה;
  • יו"ר המפלגה;
  • הנהלת המפלגה;
  • בית הדין;
  • ועדת הביקורת;
  • הסיעה.

 

 1. מוסדות המפלגה יוקמו, ייבחרו ויפעלו בהתאם לאמור בתקנון זה.

 

 1. הזכות לבחור ולהיבחר למוסד של המפלגה או למוסד שהמפלגה מיוצגת בו, מותנית בקיומה של תקופת הכשרה בת 36 חודשי חברות במפלגה ברציפות, שבה שילם החבר את דמי החבר כסדרם, היה פעיל במפלגה, וכן בהיותו רשום במועד הבחירות כפעיל באחד המטות או הפורומים של המפלגה (להלן: "תקופת ההכשרה"). בכפוף לסעיף 94 בתקנון, "פעיל" – הוא מי שהיה רשום כפעיל ברשימת הפעילים של אחד המטות או הקהילות ברציפות, בשלוש השנים הקודמות; וכן מי שבמהלך שלוש השנים הקודמות השתתף בפעילויות של המפלגה (כגון חוגי בית, הפגנות, כינוסים), התנדב במערכות הבחירות (כגון בתליית שלטים, בחלוקת פלאיירים), הביע תמיכה והזדהות עם המפלגה (כגון ברשתות חברתיות, בתליית שלטים בבית ככל שהדבר אפשרי).

 

 1. יו"ר המפלגה רשאי, על-פי שיקול דעתו ובהודעה בכתב, לקצר את תקופת ההכשרה לאדם שתרם תרומה מהותית לחברה או למדינה, והוא בעל ניסיון ראוי בתחומים כגון: ביטחון המדינה, פעילות אקדמית, כלכלה ועסקים, חינוך תרבות וספורט וכיוצא באלה תחומים, או לאדם שקידם או יכול לקדם את מטרות המפלגה וערכיה.

 

 1. הדרישה בדבר קיומה של תקופת ההכשרה לא תחול על מי ששימשו בתפקידים אלה במועד תיקון תקנון זה.

 

ועידת המפלגה

 

 1. מועד בחירות לוועידת המפלגה יייקבע על-ידי יו"ר המפלגה, בהתייעצות עם הנהלת המפלגה, ולא יאוחר מבתוך שלוש שנים ממועד הבחירות לוועידה שקדמו להן.
 2. הנהלת המפלגה תפרסם הודעה באתר האינטרנט של המפלגה, על מועד הבחירות לוועידה, וזאת לפחות 42 יום לפני המועד. רשימת מטות המפלגה והקהילות הנושאיות, מהם ייבחרו חברי ועידה כמפורט להלן יפורסמו על-ידי הנהלת המפלגה יחד עם ההודעה על מועד הבחירות לוועידה.
 3. יו"ר המפלגה, ישמש תמיד כיו"ר הוועידה. במקרה של שיוויון קולות בוועידה, יכריע קולו של יו"ר המפלגה.

 

 1. יו"ר המפלגה, יהא רשאי להסמיך מי מטעמו, לשמש במקומו, באופן זמני או קבוע, כיו"ר של אחת הוועידות, ולהאציל לו את סמכויותיו מכח תקנון זה. היה והוועידה צפויה לבחור יו"ר מפלגה – ימנה יו"ר המפלגה יו"ר זמני לוועידה מקרב חברי ההנהלה, ושאינו מועמד לתפקיד יו"ר המפלגה, מייד לאחר שייקבע מועד לבחירת יו"ר.

 

 1. ועידת המפלגה היא המוסד הדן בנושאים העקרוניים של המפלגה. כינוס ועידה, וקיום הצבעה בוועידה, יכולים שיהיו באמצעים דיגטליים, לפי החלטת הנהלת המפלגה.
 2. סמכויות הוועידה הן אלו:
  • לבחור את יו"ר המפלגה, בכפוף להוראות תקנון זה;
  • אחת לשנה תכונס הוועידה לישיבה שתיועד לקבלת דיווחים ועדכונים מנציגי המפלגה בסיעה בכנסת, בממשלה, ובמוסדות השונים;
  • למעלה מ- 50% מחברי הוועידה רשאים לבקש את כינוס הוועידה. הנהלת המפלגה תכנס את הוועידה בתוך 60 ימים מיום שהוגשה בקשה כאמור;
  • למעלה מ-50% מחברי הוועידה רשאים לדרוש מיו"ר הוועידה במסמך בכתב להעלות נושא לדיון בישיבת הוועידה, ויו"ר הוועידה יעלה את הנושא לדיון בישיבה הבאה של הוועידה, אולם יהא רשאי לדחות את מועד הדיון בנושא האמור לישיבה הבאה שלאחר מכן.
  • לדון בכל נושא ועניין, אשר הנהלת המפלגה או יו"ר המפלגה יחליטו להעביר לדיון בפניה;
 3. הוועידה רשאית למנות ועדות מטעמה בנוגע לתחומים שונים. להחלטות הוועדות שימונו על-ידי הוועידה לא יהיה תוקף מחייב, והן תהוונה המלצות, אשר תובאנה בפני הנהלת המפלגה.
 4. ועידת המפלגה תמנה עד 1000 חברים, בכפוף לאמור להלן, והיא תיכון באופן הבא:
  • חברי הכנסת ושרים שאינם חברי כנסת, המכהנים מטעם המפלגה ביום ההודעה על בחירות לוועידה. כל חבר כנסת או שר שאינו חבר כנסת, רשאי למנות חבר ועידה נוסף;
  • ראשי רשויות, סגני ראשי רשויות, וראשי סיעות במועצות המקומיות המכהנים מטעם המפלגה ביום ההודעה על בחירות לוועידה;
  • בעלי תפקידים מטעם המפלגה במוסדות הלאומיים, בהסתדרות הציונית, בקק"ל, בסוכנות היהודית, בסיעה בכנסת, נכון ליום ההודעה על בחירות לוועידה;
  • יו"ר המפלגה יהא רשאי, אם חפץ בכך, למנות עד 5% מבין חברי הוועידה;
  • ועידת המפלגה תכלול עד 30% ממייסדי המפלגה, שזהותם תיקבע על-ידי הנהלת המפלגה;
  • חברי הנהלת המפלגה;
  • ראש מטה השטח של המפלגה ומנהלי האזורים;
  • ראשי מטות וקהילות המפלגה;
  • 5 חברים של כבוד שייבחרו על-ידי יו"ר המפלגה באישור הנהלת המפלגה על בסיס מעמדם הציבורי ו/או תרומתם למפלגה;
  • יתר חברי הוועידה ייבחרו מבין חברי המפלגה בהתאם לזיקה למטה או לקהילה אליהם הם משוייכים, כפי שיפורט להלן.

 

 1. ועדת הבחירות, כהגדרתה בסעיף 60, תקבע את דרך ואופן ביצוע הבחירות לוועידת המפלגה, בכפוף לקבוע בתקנון זה.

 

 1. בתוך 21 ימים מיום ההודעה על קיום בחירות לוועידה תודיע ועדת הבחירות על חברי הוועידה שנבחרו בהתאם לסעיפים 32.1 – 32.9 ועל יתרת חברי הוועידה שנותרו לבחירה בהתאם לסעיף 32.10.
 2. בתוך 7 ימים מיום ההודעה לפי סעיף 34 על יתרת חברי הוועידה שנותרו לבחירה, תקבע ועדת הבחירות של המפלגה את מספר חברי הוועידה שייצגו כל מטה או קהילה וזאת בהתאם לגודלו היחסי של המטה או הקהילה, על בסיס נתוני ההצבעה הכלליים, על בסיס נתוני התמיכה במפלגה בבחירות, ובלבד שכל מטה יזכה לנציגות מינימלית של חבר אחד ולא יותר מארבעים ותשעה. קביעת ועדת הבחירות תפורסם באתר האינטרנט של המפלגה.

 

 1. כל חבר מפלגה אשר סיים את תקופת ההכשרה, ורשום כפעיל במפלגה באחד המטות או אחת הקהילות יהא זכאי להיבחר לוועידת המפלגה.

 

 1. כל ראש מטה או קהילה יבחר את חברי הוועידה בהתאם למספר חברי הוועידה שנקבעו בהודעת ועדת הבחירות, מקרב חברי המפלגה המקיימים את תנאי הכשירות להיבחר לוועידה, והם רשומים כפעילים במטה או בקהילה שהוא עומד בראשם.
 2. בחירת החברים לוועידה ייערכו על-ידי ראשי המטות או הקהילות בתוך 14 – 21 ימים מיום ההודעה על מספר חברי הוועידה העומדים לבחירה כאמור בסעיף 35. הודעה על זהות הנציגים שנבחרו תועבר לוועדת הבחירות בסמוך לאחר בחירתם והיא אחראית על בדיקת עמידתם בתנאי הסף בהתאם לסעיף 36.
 3. חבר מפלגה הכשיר להיבחר כחבר ועידה ולא נבחר על-ידי ראש המטה או הקהילה אליהם הוא משויך – רשאי להגיש ערר בכתב לוועדת הרישום בתוך 3 ימים מיום בו הושלמה בחירת הנציגים. ועדת הרישום מוסמכת לדון בעררים, לקיים שיחה עם העורר, לבקש ולקבל מידע מהעורר ומגורמים נוספים – והכל על-מנת לקבל החלטה מושכלת. ועדת הרישום תהיה רשאית לקבוע כי עורר יהיה חבר ועידה, אף אם הוא משויך למטה או קהילה מסוימים, ומולאה מכסת נציגי אותו מטה או קהילה, ובלבד שמספר חברי הוועידה הכולל לא יעלה על 1,100. ועדת הרישום תודיע לעוררים על החלטתה והיא תהיה סופית. דרך ההתקשרות עם ועדת הרישום תפורסם באתר האינטרט של המפלגה.
 4. הנהלת המפלגה תהיה אמונה על עדכון רשימת חברי הוועידה בהתאם להוראות תקנון זה.

 

 1. ביקש חבר ועידה להפסיק את חברותו בוועידה או שנבצר ממנו מלשמש כחבר ועידה, ועדת הרישום של המפלגה תהא רשאית למנות במקומו חבר ועידה מבין חברי המפלגה, בהיוועצות עם הנהלת המפלגה, וככל הניתן יהיה זה חבר מאותו מטה או קהילה אליהם השתייך החבר שפרש.

 

 1. חבר ועידה שפקעה חברותו במפלגה – תפקע כהונתו בוועידה לאלתר.
 2. כיהן חבר מפלגה כחבר ועידה מכוח סעיפים 32.1 – 32.3 וכן מכוח סעיפים 32.6 – 32.8 וחדל להתקיים התנאי מכוחו מונה לוועידה – תפקע כהונתו בוועידה לאלתר.

 

 1. כיהן חבר מפלגה כחבר ועידה מכוח בחירתו בסעיף 32.10, ופקעה כהונת ראש המטה או הקהילה אליהם הוא שייך – תקבל הנהלת המפלגה החלטה בדבר אשרור חברותו בוועידה.

 

 1. בכל מועד לאחר כינון הוועידה רשאית הנהלת המפלגה להורות על צירוף חברי ועידה נוספים שהחלו למלא את התפקידים המנויים בסעיף 32.1 – 32.3 ו- 32.6 – 32.8 לאחר כינון הוועידה, וכן רשאית להוסיף מוסדות נוספים מהם ייבחרו חברי ועידה בהתאם לסעיף 32.3, ובלבד שמספר חברי הוועידה הכולל לא יעלה על 1,100.

 

 1. הוועידה תכונס לישיבות על-ידי הנהלת המפלגה ועל-פי החלטתה, או על-פי בקשה שתופנה אל הנהלת המפלגה בחתימת למעלה מ-50% מחברי הוועידה, כאמור בסעיף 30.3.

 

 1. ניתן לכנס את הוועידה אף לישיבות שאינן מן המניין ובאופן דחוף ומיידי, על פי החלטה של הנהלת המפלגה או יו"ר המפלגה, וזאת בהתראה של לפחות 48 שעות מראש.

 

 1. הנהלת המפלגה תקבע את סדר יומה, מועדה ומקום קיומה של ועידת המפלגה.

 

 1. ועידת המפלגה תכונס על ידי הודעה שתשלח לכל חבר בדואר אלקטרוני, ובה יצוינו יום, שעה, מקום וסדר יום לישיבה. לחלופין, ניתן לכנס את ועידת המפלגה על-ידי פרסום מודעה בשני עיתונים יומיים.

 

 1. ישיבות הוועידה תנוהלנה על-ידי יו"ר הוועידה, או על-ידי מי שהוסמך על-ידיו.

 

 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בעניין קביעת סדר היום של הוועידה, רשאית הוועידה לקבוע בפתח הישיבה את סדר יומה ו/או להוסיף או לגרוע מסדר היום שקבעה ההנהלה. בכל מקרה, הנהלת המפלגה בהסכמת היו"ר תהא רשאית להוסיף ולהעלות כל נושא לדיון על סדר היום של ישיבת הוועידה.

 

 1. החלטות ועידת המפלגה יתקבלו ברוב קולות המצביעים, זולת אם החוק דורש רוב אחר; היו הקולות שקולים, רשאי יו"ר המפלגה להכריע בהצבעה.

ועידת המפלגה הראשונה

 1. ועידת המפלגה הראשונה תתכנס עד תום הרבעון הראשון של שנת 2022 במועד שייקבע על-ידי הנהלת המפלגה.
 2. מנכ"ל המפלגה תשמש כיו"ר הוועידה.
 3. ועידת המפלגה הראשונה תבחר יו"ר למפלגה.
 4. ועידת המפלגה תמנה עד 1000 חברים, ותורכב באופן הבא:
  • חברי הכנסת ושרים שאינם חברי כנסת המכהנים מטעם המפלגה בכנסת ה-24. כל חבר כנסת ושר שאינו חבר כנסת מטעם המפלגה רשאי למנות חבר ועידה נוסף.
  • ראשי רשויות, סגני ראשי רשויות, וראשי סיעות במועצות המקומיות מטעם המפלגה;
  • בעלי תפקידים מטעם המפלגה במוסדות הלאומיים, בקרן היסוד, בהסתדרות הציונית, בקק"ל, בסוכנות היהודית, בסיעה בכנסת, נכון ליום ההודעה על בחירות לוועידה;
  • יו"ר המפלגה יהא רשאי אם חפץ בכך, למנות עד 5% מבין חברי הוועידה;
  • ועידת המפלגה תכלול עד 30% מתוך מייסדי המפלגה אותם תקבע הנהלת המפלגה;
  • חברי הנהלת המפלגה.
  • ראש מטה השטח של המפלגה ומנהלי האזורים;
  • ראשי מטות וקהילות המפלגה;
  • 5 חברים של כבוד שייבחרו על-ידי יו"ר המפלגה באישור הנהלת המפלגה על בסיס מעמדם הציבורי ו/או תרומתם למפלגה.
  • יתר חברי הוועידה ייבחרו מבין חברי המפלגה באופן הבא:
   • נציגי המטות והקהילות, אשר ייבחרו על-ידי ראשי המטות והקהילות, לפי חלוקה המשקללת את גודלו היחסי של המטה או הקהילה וכן שיעור התמיכה במפלגה בבחירות האחרונות לכנסת ביישוב הרלבנטי, כפי שתיקבע על-ידי הנהלת המפלגה. כל מטה או קהילה יכלול לפחות נציג אחד, אך לא יותר מ-49.
   • זכאים להיבחר כנציגי המטות והקהילות בוועידה הראשונה, מי שהוגדרו ברשומות המפלגה כפעילים, לכל הפחות שלוש שנים, השתתפו בפעילויות של המפלגה, ומזדהים עם ערכיה.
 1. כללי הבחירות בנוגע לוועידת המפלגה יחולו, בשינויים המחויבים, על הבחירות לוועידה הראשונה, ורשימת החברים בוועידה הראשונה תושלם לא יאוחר מ-21 ימים לפני מועד כינוס הוועידה.

ועדת הבחירות

 1. ועדת הרישום תשמש גם כוועדת הבחירות של המפלגה. יועמ"ש המפלגה ישתתף – כמשקיף – בישיבות ועדת הבחירות העוסקות בבחירות לוועידת המפלגה, ולתפקיד יו״ר המפלגה.
 2. החלטותיה של ועדת הבחירות תתקבלנה פה אחד, ובהיעדר הצבעה פה אחד, יובאו ההחלטות להכרעת הנהלת המפלגה.
 3. ועדת הבחירות תהא אחראית לעריכת הבחירות לוועידה, ולשם כך תקבע את סדרי עבודתה, ואת כל הפרטים הרלוונטיים הנוגעים לאופן ביצוע הבחירות, ובכלל זאת את המועדים והאופן בו יתקיימו הבחירות. לוועדה יוקנו כל הסמכויות הנדרשות לצורך עריכת הבחירות, וזאת בתנאי שאינן מוקנות למוסד אחר של המפלגה. הוועדה תפרסם את החלטותיה בקרב חברי המפלגה באופן שתמצא לנכון.
 4. מיד לאחר השלמת הליך בחירות תפרסם ועדת הבחירות את תוצאות הבחירות באופן שתקבע.

 

יו"ר המפלגה

 1. עם ייסודה של המפלגה ימנו החברים המייסדים את יו"ר המפלגה, אשר ייבחר על-ידם ברוב קולות (להלן: "היו"ר המייסד").
 2. היו"ר המייסד יכהן עד תום תקופת כהונתה של הכנסת ה-25, או עד שיודיע על פרישה מתפקידו או עד שייבצר ממנו לכהן כיו"ר המפלגה, או עד הבחירות ליו"ר חדש בוועידת המפלגה הראשונה, לפי המוקדם. עם סיום כהונתו של היו"ר המייסד ייערכו בחירות ליו"ר המפלגה בוועידת המפלגה הראשונה, כמפורט בתקנון זה. היו"ר המייסד יהא רשאי להציג את מועמדותו בבחירות לתפקיד יו"ר המפלגה גם לאחר תום תקופת כהונתו כמפורט ברישא לסעיף זה.
 3. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה בנוגע ליו"ר המייסד, יו"ר המפלגה הוא מי שנבחר, על-ידי חברי הוועידה, ומבין חברי הוועידה, לשמש כיו"ר המפלגה. יו"ר מפלגה שייבחר במהלך כהונת כנסת מסוימת ישמש בתפקידו עד לאחר הבחירות לכנסת הבאה אחריה,[2] ובהתאם למועדים שלהלן.
 4. מועד הבחירה לתפקיד יו"ר יהיה כדלקמן:
  • בין 90 – 180 ימים לפני הבחירות לכנסת, במועד שייקבע על-ידי הנהלת המפלגה. למעט במקרים הבאים:
   • החליטה ההנהלה, מטעמים שיירשמו, לקיים את הבחירות במועד מוקדם יותר, בתקופת כהונת אותה הכנסת.
   • היה והבחירות לכנסת צפויות להתקיים בתוך פחות מ-120 ימים מהיום בו נקבע קיום בחירות לכנסת – רשאית הנהלת המפלגה לקבוע כי המועד לבחירת יו"ר המפלגה יהיה עד 60 ימים לפני הבחירות לכנסת.
   • היה ונקבע מועד לבחירות לכנסת בתוך פחות משלוש שנים ממועד הבחירות הקודמות להן – לא יתקיימו בחירות לתפקיד יו"ר המפלגה, יו"ר המפלגה המכהן ימשיך בתפקידו, ובלבד שביום בו נקבע מועד לבחירות לא חלפו יותר מארבע שנים רצופות מהמועד בו נבחר יו"ר המפלגה.
 1. תנאי הכשירות לתפקיד יו"ר המפלגה:
  • כשיר להיות ראש ממשלה על-פי חוק;
  • הנו חבר מפלגה לפחות שלוש שנים רצופות לפני מועד הבחירות לראשות המפלגה;
  • הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון ולא הוחלט על העמדתו לדין בעבירה שיש עמה קלון.
 2. הבחירות ליו"ר המפלגה יהיו חשאיות ושוות, ויחולו עליהן הוראות פרק ב' לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992. הבחירות ייערכו בהתאם להוראות תקנון זה במועד שייקבע על-ידי הנהלת המפלגה, בהיוועצות עם היו"ר המכהן. הנהלת המפלגה תודיע לחברי הוועידה על מועד כינוס הוועידה לצורך עריכת הבחירות ליו"ר המפלגה בהודעה בדואר אלקטרוני ו/או הודעת טקסט שתישלח לכל חבר ועידה לפחות 21 יום לפני מועד הבחירות ליו"ר המפלגה.
 3. כל חבר ועידה הכשיר להיבחר לתפקיד יו"ר המפלגה על-פי הוראות תקנון זה יהא רשאי להודיע על מועמדותו לתפקיד בהודעה בכתב שתימסר להנהלת המפלגה תוך 7 ימים מיום ההודעה על עריכת בחירות לתפקיד יו"ר המפלגה. ההודעה תכלול את הצהרת המועמד על עמידתו בתנאי הסף לכהן כיו"ר וכן חתימות של לפחות עשרה אחוזים (10%) מבין חברי הוועידה התומכים במועמדותו. הנהלת המפלגה תודיע לחברי הוועידה על זהות המועמדים לתפקיד יו"ר המפלגה שהגישו מועמדות המקיימת את תנאי התקנון.
 4. מי שאושרה מועמדותו לתפקיד יו"ר המפלגה יהיה זכאי לקבל מהנהלת המפלגה את רשימת חברי הוועידה ופרטי ההתקשרות עמם, ובכפוף להתחייבות שלא לעשות שימוש ברשימה אלא לצרכי הבחירות לתפקיד היו"ר.
 5. חברי הוועידה יבחרו את יו"ר המפלגה מבין המועמדים שאושרו בהצבעה ברוב קולות. אם תוצאת הבחירות תהא שאף אחד מהמועמדים לתפקיד יו"ר המפלגה לא קיבל לפחות 40% מהקולות, תכונס תוך 7 ימים ישיבה נוספת, וייערך סיבוב שני, שבו יבחרו חברי הוועידה את יו"ר המפלגה מבין שני המועמדים שקיבלו את מירב הקולות בסיבוב הראשון.
 6. במקרה בו אושרה מועמדות אחת בלבד לתפקיד היו"ר, רשאית הנהלת המפלגה להודיע על בחירתו לתפקיד היו"ר ללא כינוס הוועידה.
 7. יו"ר המפלגה עומד בראש המפלגה, ומתווה את מדיניותה ואת דרכי ניהולה.
 8. יו"ר המפלגה עומד בראש ועידת המפלגה ובראש הנהלת המפלגה.
 9. יו"ר המפלגה יוצב בראש רשימת המפלגה לכנסת, ויהיה מועמד המפלגה לכהונה כראש ממשלת ישראל.
 10. אישור שיתוף פעולה עם מפלגות או גופים אחרים לרבות התמודדות ברשימה משותפת לכנסת או לרשויות המקומיות יהיו בסמכותו של יו"ר המפלגה, אשר ייוועץ בעניין זה עם הנהלת המפלגה.
 11. יו"ר המפלגה יהא המוסמך להחליט על הצטרפות המפלגה כחברה בקואליציה.
 12. ככל שנשיא המדינה יטיל על יו"ר המפלגה תפקיד הרכבת ממשלה לפי הקבוע בחוק יסוד: הממשלה, ינהל יו"ר המפלגה את המשא ומתן הקואליציוני בשם המפלגה, יקבע את הרכב הקואליציה, ימנה את השרים ואת סגני השרים, ויקבע את תפקידיהם בממשלתו. יו"ר המפלגה יהא רשאי להיוועץ ולהיעזר לשם כך באישים שונים על-פי שיקול דעתו.
 13. יו"ר המפלגה יקבע את בא כוח המפלגה וממלא מקומו לעניין סעיף 19ב לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992.
 14. יו"ר המפלגה ימנה את חברי הנהלת המפלגה, ויהא רשאי להעביר חבר הנהלה מתפקידו אם סבר, כי הוא פעל בניגוד למדיניותה של הנהלת המפלגה או בניגוד להחלטותיה או בניגוד להוראות תקנון זה.
 15. יו"ר המפלגה ימנה את מנכ"ל המפלגה, אשר מתוקף תפקידו ימונה מיידית לחבר הנהלת המפלגה.
 16. יו"ר המפלגה ימנה את יו"ר מטה הבחירות בבחירות שבהן מתמודדים המפלגה או חבריה, בהיוועצות עם הנהלת המפלגה.
 17. יו"ר המפלגה ימנה את ראש מערך ההסברה של המפלגה.
 18. יו"ר המפלגה ימנה את באי כוחה של המפלגה ואת יועציה המשפטיים.
 19. יו"ר המפלגה ימנה את גזבר המפלגה.
 20. יו"ר המפלגה ימנה את מורשי החתימה מטעם המפלגה.
 21. יו"ר המפלגה רשאי להביא הצעת החלטה מטעמו לכל מוסד או ועדה של המפלגה בכל עת; הצעה מטעם יו"ר המפלגה תובא להצבעת המוסד הרלוונטי במפלגה בהזדמנות הראשונה (ולכל המאוחר בתוך 30 יום), אלא אם החליט יו"ר המפלגה לדחות את ההצבעה.
 22. הודיע יו"ר המפלגה על פרישה מתפקידו או שלפי קביעת בית הדין נבצר ממנו למלא את תפקידו דרך קבע, יתקיימו בחירות מיוחדות לראשות המפלגה בתוך 90 יום מהמועד בו תופסק כהונת היו"ר; ממלא מקום זמני ליו"ר המפלגה ימונה עד לבחירת יו"ר מפלגה חדש, על-ידי הנהלת המפלגה. ממלא המקום הזמני שייבחר על-ידי הנהלת המפלגה לא יהיה רשאי להתמודד על ראשות המפלגה בבחירות מיוחדות אלה, ולא יהיה מועמד מטעם המפלגה לראשות הממשלה; מקום בו אין הכרעה בהנהלת המפלגה יהיה למנכ״ל המפלגה קול כפול.
 23. מקום בו נבצר מיו"ר המפלגה למלא באופן זמני את תפקידו, תבחר הנהלת המפלגה ממלא מקום לתקופה שתיקבע על-ידיה, ובלבד שתקופה זו לא תעלה על שנה; בתום התקופה תתקיימנה בחירות מיוחדות לראשות המפלגה.
 24. בכל עניין בו לא נתונה הסמכות למי ממוסדות המפלגה, ליו"ר המפלגה תהא סמכות שיורית להכריע בו.

הנהלת המפלגה

 1. הנהלת המפלגה תנהל את ענייניה של המפלגה, תהא מוסמכת לקבל בשמה כל החלטה ולבצע כל פעולה בכפוף לכל דין, ויהיו מסורות לה כל הסמכויות הדרושות לניהול המפלגה, ובכלל זאת לתקן את תקנון המפלגה, ולמעט הסמכויות שנקבעו בתקנון זה ליו"ר המפלגה, לוועידת המפלגה, לבית הדין ולוועדת הביקורת.
 2. במקרים בהם לא נקבעה בתקנון זה סמכותו של יו"ר המפלגה למנות בעלי תפקידים, תבחר הנהלת המפלגה מבין חברי המפלגה את בעלי התפקידים שייצגו את המפלגה, בהיוועצות עם יו"ר המפלגה.
 3. הנהלת המפלגה תהא אחראית על הניהול החשבונאי של המפלגה, שירוכז בידי גזבר המפלגה, תוך שמירה על כללי מינהל תקין בהתאם להוראות הדין ולהנחיות מבקר המדינה.
 4. הנהלת המפלגה, בהתייעצות עם ראשי מטות וקהילות, תקבע מעת לעת את הקריטריונים להגדרת פעיל כאמור בסעיף 22 בתקנון זה.
 5. ככל שתמצא לנכון, תנסח הנהלת המפלגה את הקוד האתי של המפלגה, ותכניס בו שינויים במידת הצורך.
 6. הנהלת המפלגה תמנה את נשיא בית הדין ואת חברי בית הדין של המפלגה, שיכללו יחד עם נשיא בית הדין לפחות 3 דיינים. נשיא בית הדין יהא שופט בדימוס או עורך דין בעל ותק של 15 שנים לפחות, ויתר הדיינים יהיו עורכי דין בעלי ותק של 7 שנים לפחות.
 7. חבר הנהלת המפלגה יכול להיות מועמד ברשימת המפלגה לכנסת או ברשימת המפלגה בבחירות לרשויות המקומיות.
 8. יו"ר המפלגה ישמש כיו"ר הנהלת המפלגה, וכחבר מן המניין בה.
 9. יתר חברי ההנהלה ימונו ע"י יו"ר המפלגה, והוא יהא רשאי להחליף את חבריה אם הוא סבור כי אינם ממלאים את תפקידם כנדרש לטובת המפלגה, על-פי שיקול דעתו; מספרם המקסימלי של חברי ההנהלה יהא 10, ובכל מקרה לא יפחת מ-5.
 10. ההנהלה תהא רשאית לצרף אליה חברי הנהלה נוספים, באישור יו"ר המפלגה.
 11. יו"ר המפלגה רשאי להסדיר את מועדי ישיבותיה של ההנהלה, אופן זימונן, המניין הדרוש להן, הנושאים שעל סדר יומן ודרך ניהולן, וכן כל נושא אחר הנוגע לפעילותה של הנהלת המפלגה. ישיבות ההנהלה תתקיימנה בנוכחות רוב חברי ההנהלה, ובכלל זה יו"ר המפלגה או מי מטעמו. הנהלת המפלגה רשאית לזמן לישיבותיה בעלי תפקידים נוספים במפלגה. ישיבותיה של הנהלת המפלגה ינוהלו על-ידי יו"ר המפלגה. יו"ר המפלגה יהא רשאי לאצול את סמכויותיו אלה לאחד מחברי הנהלת המפלגה על-פי הודעה בכתב.
 12. החלטותיה של הנהלת המפלגה יתקבלו ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים, ליו"ר המפלגה או למי שיו"ר המפלגה אצל לו את סמכותו תינתן זכות הכרעה.
 13. החלטת ההנהלה יכול שתתקבל גם שלא בישיבת ההנהלה, וזאת באמצעות משאל טלפוני, באמצעות דואר אלקטרוני, או בדרך אחרת אותה יקבע יו"ר המפלגה.
 14. הנהלת המפלגה, באישור יו"ר המפלגה, רשאית להקים ולסגור מטות, ולקבוע את ארגונם, את העומדים בראשם, ואת סדר ניהול ענייניהם.
 15. הנהלת המפלגה רשאית להשעות באופן זמני חבר מפלגה בעל תפקיד במפלגה, ובכלל זאת ראשי מטות, חברי ועידה, ראש מטה שטח, מנהלי אזורים וראשי פורומים בהתאם להחלטת הנהלה שהתקבלה כדלקמן:
  • במקרה שבו נגד חבר המפלגה מתנהלת חקירה פלילית או לאחר הגשת כתב אישום נגדו בעבירות ברות מאסר.
  • לאחר שימוע בו התאפשר לחבר המפלגה להתייחס לטענות נגדו.
  • בהצבעה של רוב מקרב המספר הכולל של חברי הנהלת המפלגה.
  • תקופת ההשעיה תסתיים לאחר שיוחלט על סגירת החקירה ללא הגשת כתב אישום או במקרה של זיכוי לאחר הגשת כתב אישום.
 16. היה והושעה חבר מפלגה מתפקידו – תפקע כהונתו במוסדות המפלגה, ובכל תפקיד בו הוא מכהן עד החלטה אחרת של הנהלת המפלגה.

 

בחירת הרשימה לכנסת

 1. בחירת הרשימה לכנסת תיעשה על-ידי הוועדה לבחירת הרשימה לכנסת, אשר תהיה אמונה על בחירת חברי המפלגה המועמדים מטעמה ברשימת המועמדים לבחירות לכנסת, וכן על סדרם ברשימה.
 2. הוועדה תורכב מח"כ מכהן או לשעבר מטעם המפלגה שייבחר על-ידי יו"ר המפלגה, מנכ"ל המפלגה, ושני חברי הנהלה נוספים.
 3. על אף האמור לעיל, ליו"ר המפלגה תהיה שמורה הזכות לשבץ ברשימת המועמדים לכנסת מטעם המפלגה מועמדים שלא נבחרו על-ידי הוועדה לבחירת הרשימה לכנסת ("שריונים"), ובלבד שמספר השריונים לא יעלה על 2 בכל עשיריית מועמדים, ובסה"כ 6 עד המקום ה-30. למען הסר ספק, יו"ר המפלגה יוכל לשריין כמועמד גם את מי שאינו חבר המפלגה.

 

ועדת הביקורת

 1. הנהלת המפלגה, בהיוועצות עם יו"ר המפלגה, תמנה את ועדת הביקורת של המפלגה. הוועדה תהא בת שלושה חברים, בראש הוועדה יעמוד עורך דין או רואה חשבון בעל ותק של 15 שנים לפחות, וחברי הוועדה הנוספים יהיו עורך דין ורואה חשבון.
 2. חברי ועדת הביקורת יהיו רשאים להסתייע באנשי מקצוע נוספים לצורך עריכת הביקורת.
 3. חברי ועדת הביקורת לא ימלאו כל תפקיד אחר במפלגה, ולא יהיו מועמדים מטעמה ברשימת הבחירות לכנסת או לכל תפקיד אחר.
 4. חברי ועדת הביקורת יהיו רשאים להשתתף כמשקיפים בישיבות הוועידה ובישיבות הנהלת המפלגה.
 5. סמכויותיה של ועדת הביקורת יכללו ביקורת על מינהל תקין וטוהר מידות במוסדות המפלגה; ביקורת על הפעולות הכספיות של המפלגה; מילוי אחר הוראות הדין והוראות מבקר המדינה בנוגע לניהול כספי מפלגה; כל תפקיד המוקנה על פי דין למוסד לביקורת בהתאם לחוק המפלגות, התשנ"ב- 1992; וכל נושא שיופנה לבדיקת הוועדה על-ידי הנהלת המפלגה או יו"ר המפלגה.
 6. ועדת הביקורת תקבע מדי שנה את תוכנית הביקורת השנתית, את הנושאים העומדים לביקורת ואת דרכי הבדיקה.
 7. ועדת הביקורת תגיש להנהלת המפלגה דו"ח על פעילותה אחת לשנה לפחות; הנהלת המפלגה תדון בדו"ח של ועדת הביקורת.
 8. ועדת הביקורת תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה או על-פי בקשת הנהלת המפלגה או יו"ר המפלגה, לפרסם דו"חות ביקורת בנושאים מסוימים, נוסף על הדו"ח השנתי.
 9. גורם הרואה עצמו נפגע מהמלצות ועדת הביקורת או ממסקנותיה יהא רשאי לערער עליהן לבית הדין, תוך 30 יום מיום פרסום דו"ח הביקורת. המלצות ועדת הביקורת שעליהן הוגש ערעור לא ייושמו עד מועד מתן החלטת בית הדין בערעור. החלטת בית הדין בערעור תהא סופית.

 

בית הדין

 1. בית הדין של המפלגה הוא המוסד השיפוטי המוסמך לדון בכל עניין הנוגע למפלגה, למוסדות המפלגה ולחברי המפלגה בכשירותם כחברים בה, בקיום הוראותיו של תקנון המפלגה ובקיום החלטותיהם של המוסדות המוסמכים של המפלגה.
 2. בית הדין של המפלגה יהא מוסמך להכריע במחלוקות הקשורות לענייני המפלגה, בין כל גורם במפלגה (חברי מפלגה או מוסדותיה) לבין כל גורם אחר – בין החברים לבין עצמם, בין מוסדות המפלגה לבין עצמם ובין החברים לבין מוסדות המפלגה. בנוסף, בית הדין יהא מוסמך לדון בערעורים בנוגע לבחירות למוסדות המפלגה למעט לוועידת המפלגה, בערעורים על החלטות ועדת הבחירות במקרים המנויים בסעיף 64 לתקנון זה, וכן בעתירות בנושאים של סיום תפקיד או כהונה במוסדות המפלגה והוצאת חברים מהמפלגה.
 3. כל חברי המפלגה ומוסדותיה כפופים להחלטות בית הדין.
 4. בית הדין ידון בענייני המפלגה על-פי החוק, על-פי תקנון זה ועל-פי עקרונות צדק, בהתחשב בטובת המפלגה, במטרותיה ובזכויות חבריה.
 5. חברי בית הדין לא ימלאו כל תפקיד אחר במפלגה, ולא יהיו מועמדים מטעמה ברשימת הבחירות לכנסת או לכל תפקיד אחר. חברי בית הדין יימנעו מכל ניגוד עניינים, במישרין או בעקיפין, בין תפקידם בבית הדין לבין עניינם האישי או עניינו של קרוב משפחה, או בנוגע לעניינו של מי שמצוי עמם בקשר עסקי. חבר בית הדין, אשר במהלך מילוי תפקידו נוצר ניגוד עניינים בינו לבין אדם אחר, יצהיר על-כך בכתב וימסור את הצהרתו להנהלת המפלגה. חבר בית דין זה לא יהא חלק ממותב הדן בעניינו של אותו אדם עמו נוצר ניגוד העניינים האמור.
 6. כהונתו של חבר בית הדין תפקע אם נבצר ממנו למלא את תפקידו, או אם הודיע בכתב על רצונו להשתחרר מתפקידו, או אם חדל להיות חבר מפלגה, או אם הועבר מתפקידו על-פי החלטת מרכז המפלגה.
 7. בית הדין של המפלגה ינהל את דיוניו בהרכב של דן יחיד, אשר ימונה לצורך דיון בעניין מסוים על-ידי נשיא בית הדין.
 8. נשיא בית הדין, רשאי, אם מצא טעמים ראויים לכך, להורות כי נושא שבא בפני בית הדין ידון בהרכב של שלושה דיינים, כאשר ראש ההרכב יהא נשיא בית הדין, או מי שמינה לכך.
 9. בית הדין יהיה מוסמך לפסוק את הסעדים הבאים:
  • להורות על הוצאתו של חבר מהמפלגה או על השעייתו ממנה, על-פי המפורט בתקנון זה;
  • להורות על הפסקת כהונתו של חבר מפלגה במוסד ממוסדות המפלגה או על השעייתו הזמנית מכהונה זו;
  • להטיל על חבר המפלגה קנס כספי לטובת קופת המפלגה;
  • לפסוק את הוצאות הדיון;
  • ליתן כל סעד אחר אשר בית הדין ימצא לנכון וראוי בנסיבות העניין, ואשר אין מניעה לתיתו על-פי דין.
 10. בהתמלא התנאים המפורטים בתקנון זה, ולבקשת יו"ר המפלגה או הנהלת המפלגה, יהא בית הדין של המפלגה מוסמך לפסוק ולהורות על העניינים הבאים: הוצאתו של חבר מהמפלגה; השעייתו לתקופה קצובה על-פי שיקול דעת בית הדין; הפסקת מילוי תפקידו כנציג המפלגה במוסדות המפלגה באופן קבוע או זמני; הפסקת כהונתו בגוף אליו מונה מטעם המפלגה באופן קבוע או זמני.

ואלו התנאים הנדרשים לצורך נקיטת צעדים אלה, אשר די במילוי אחד מהם על-מנת להקים את סמכות בית הדין בנוגע לעניינים המנויים לעיל בסעיף זה:

 • חדל להתקיים בעניינו של החבר אחד (או יותר) מהתנאים המנויים בסעיף 1 לתקנון זה;
 • חבר המפלגה פעל בניגוד למטרות המפלגה או בניגוד למדיניותה, כפי שנקבעה על-ידי מוסדות המפלגה;
 • חבר המפלגה פעל או פועל באופן הפוגע במפלגה, במוסדותיה או במי מנציגיה;
 • חבר המפלגה פעל בבחירות נגד רשימת המפלגה או שפעל בעד רשימת מועמדים אחרת;
 • חבר המפלגה הפר הוראה בתקנון או החלטה של אחד ממוסדות המפלגה, לאחר שהוזהר טרם נקיטת ההליכים נגדו.
 1. בית הדין של המפלגה יהיה מוסמך לשמוע ערעורים על החלטותיה של ועדת הבחירות במקרים של חריגה מסמכותה או מנהלי עבודתה או במקרים של שיקולים זרים או ניגוד עניינים, או במקרה של פסילת בחירות כוללת.
 2. לעניין סעיפים 125 – 126, סנקציות כנגד חבר מפלגה או הכרעה שיש בה לפגוע בזכויותיו של חבר מפלגה לא תינקטנה מבלי שניתנה לו הזדמנות סבירה והוגנת להשמיע את טענותיו בפני בית הדין בכתב או בעל-פה לפי החלטת המותב בנסיבות העניין, אלא אם כן ויתר חבר המפלגה על זכותו להשמיע את טענותיו.
 3. כל חבר מפלגה יהא רשאי לפנות לבית הדין בנוגע לעניינים המצויים בתחום סמכותו, באמצעות עתירה בכתב, שתוגש לבית הדין בשלושה העתקים. העתירה תומצא למנכ"ל המפלגה אשר יעבירה לבית הדין. העותר ימציא העתק מכתב העתירה לחבר המפלגה או למוסד המפלגה שנגדו הוגשה העתירה, וזאת מיד לאחר הגשתה. מגיש העתירה יכונה "העותר" והחבר או הגוף שנגדו הוגשה העתירה יכונה "המשיב".
 4. הנהלת המפלגה תהא רשאית להתנות את הגשת העתירה בתשלום אגרה לקופת המפלגה בסכום שייקבע על-ידי הנהלת המפלגה.
 5. בית הדין יהא רשאי לדון בעתירה המוגשת בפניו בדיון במעמד הצדדים או על-פי כתבי טענות ומסמכים בכתב, על-פי שיקול דעתו. בכל מקרה, בית הדין ייתן את החלטותיו רק לאחר שיוצגו בפני המשיב שעניינו נדון בפניו הטענות המועלות כלפיו, ויתאפשר לו להשמיע את טענותיו, בעל-פה או בכתב על-פי שיקול דעתו של בית הדין; הימנעותו של המשיב שעניינו נדון בפני בית הדין מלעשות שימוש בזכות הטיעון בתנאים שיקבע בית הדין כאמור, תיחשב כוויתור על זכות זו.
 6. החלטות בית הדין תהיינה סופיות ומחייבות, אלא אם הורה בית הדין אחרת, אולם לא יהא בהן כדי למנוע דיון בנושא מסוים בוועידת המפלגה או כדי למנוע שינוי של תקנון המפלגה.
 7. יתר סדרי הדין של הדיונים בפני בית הדין ייקבעו על-ידי הנהלת המפלגה, בהתייעצות עם נשיא בית הדין.
 8. אין בסמכויות בית הדין כדי להקנות לו מעמד בקביעת מדיניות המפלגה או בהתערבות בהחלטות עקרוניות של מוסדות המפלגה.

הסיעה בכנסת

 1. הסיעה בכנסת תורכב מחברי הכנסת המכהנים מטעם המפלגה, וכן מהחברים בממשלה מטעם המפלגה שאינם חברי כנסת.
 2. יו"ר המפלגה יעמוד בראש הסיעה בכנסת, וימנה את יו"ר הסיעה בכנסת; דיוני הסיעה ינוהלו על-ידי יו"ר הסיעה או מי שימונה מטעמו.
 3. נושא העומד לדיון בכנסת יובא לדיון בסיעה, על-פי שיקול דעתו של יו"ר המפלגה.
 4. חבר הסיעה יפעל על-פי החלטות הסיעה; חברים המהווים מחצית מחברי הסיעה רשאים לבקש דיון בהנהלת המפלגה, בנושא עקרוני בעל חשיבות מיוחדת שבו התגלעו חילוקי דעות עקרוניים בינם לבין הסיעה, וזאת בבקשה בכתב חתומה על-ידי המבקשים.
 5. הסיעה בכנסת תפעל בהתאם להחלטות ההנהלה וועידת המפלגה. במקרה של מחלוקת בסיעה, תכריע דעתו של יו"ר המפלגה.
 6. התעוררה מחלוקת עובדתית בשאלה האם הפר חבר הכנסת את חובתו בהתאם לתקנון זה, יכריע בשאלה העובדתית בית הדין של המפלגה כאמור בתקנון זה.

 

ראשי מטות

 1. הנהלת המפלגה תמנה ראש מטה שטח ומנהלי אזורים, שיהיו אחראים על פעילות השטח של המפלגה.
 2. הנהלת המפלגה תמנה ראשי מטות ישוביים בשים לב לגודלם, לשיעור ההצבעה ליש עתיד, ולשיקולים רלבנטיים נוספים.
 3. הנהלת המפלגה תמנה ראשי מטות נושאיים בכל נושא שתמצא לנכון (כגון: נשים, צעירים, ירוקים, עסקים קטנים וכיו"ב).
 4. הנהלת המפלגה רשאית למנות ראשי קהילות בנושאים שונים, וכן להורות על הפיכת קהילה למטה, ומינוי ראש הקהילה כראש מטה, במידה ומצאה לנכון לעשות כן בשים לב לגודל הקהילה, היקף הפעילות שלה, ושיקולים רלבנטיים נוספים.

 

 1. ראשי המטות והקהילות יהיו אחראים על פעילות יש עתיד בתחום המטה היישובי או בנושא בו עוסק המטה או הקהילה, וכן על גיבוש רשימה מתמדת של פעילים בתחום המטה או הקהילה, בהתאם לפעילות השוטפת – היקפה ומהותה. רשימת הפעילים תעודכן אחת לרבעון בהתאם לפעילות של המטה או הקהילה.
 2. הנהלת המפלגה רשאית לעדכן את רשימת המטות והקהילות מעת לעת, בהתאם לצרכי המפלגה, ובאישור יו"ר המפלגה.
 3. לצורך מימוש סמכויותיה בפרק זה תקים הנהלת המפלגה צוות שיכלול את מנכ"ל המפלגה, ראש מטה השטח, וחבר כנסת.

כללי

 1. התקיימה סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות הדין או הוראות מבקר המדינה, יגברו הוראות אלה על הוראות התקנון.
 2. ועידת המפלגה והנהלת המפלגה ינהלו תיעוד של החלטותיהן. ההחלטות יישמרו במשרדי הנהלת המפלגה.
 3. ההצבעות במוסדות המפלגה ייעשו על-פי רוב קולות, אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה.
 4. נבצר מבעל תפקיד במוסדות המפלגה, למעט יו"ר המפלגה, למלא את תפקידו, או הודיע בעל תפקיד במוסדות המפלגה על סיום תפקידו, יהא יו"ר המפלגה רשאי למנות לו ממלא מקום זמני עד שייבחר או ימונה, לפי העניין, חבר אחד לתפקיד.

[1] בתקנון זה נעשה שימוש בלשון זכר, בשל אילוצי שפה בלבד, וכל הקבוע בתקנון נכון לכלל המגדרים.

[2] לדוגמא: התקיימו בחירות לתפקיד יו"ר המפלגה במהלך תקופת כהונת הכנסת ה-24 ו/או לאחר שהתפזרה הכנסת ה- 24 אך בטרם נבחרה כנסת חדשה; ישמש היו"ר הנבחר כיו"ר המפלגה עד לאחר הבחירות לכנסת ה-25, והמועד לקיום הבחירות שלאחריהן ייקבע במהלך כהונת הכנסת ה-25 ו/או לאחר שהתפזרה הכנסת ה- 25 אך בטרם נבחרה כנסת חדשה, ובהתאם למועדים שבסעיף 66.