+
 

תקנון בחירות לתפקיד יו"ר מפלגת יש עתיד – מרץ 2024

כללי

1. יושב ראש המפלגה ייבחר על ידי חברי ועידת המפלגה בבחירות אישיות, חשאיות, ישירות ושוות.

2. רשאים להגיש מועמדות לתפקיד היו"ר מועמדים העומדים בתנאים המפורטים בתקנון המפלגה.

3. ועדת הבחירות של המפלגה אחראית לביצוע הבחירות.

4. הבחירות ייערכו ביום 31.3.2024 או במועד סמוך שייקבע על-ידי ועדת הבחירות.

5. רשאים להצביע חברי ועידה מכהנים נכון ליום 28.1.2024 (723 חברי ועידה).

6. לא יאוחר מיום 10.3.2024 תישלח לכלל חברי הוועידה הודעה על מקום ההצבעה, שעות ההצבעה, תהליך ההצבעה, והמועמדים שמועמדותם אושרה.

7. תקנון זה יפורסם באתר האינטרנט של המפלגה.

הגשת מועמדות

8. המבקש להציג מועמדותו לתפקיד יו"ר המפלגה יוכל לעשות כן עד לסוף יום 28.2.2024 באמצעות דוא"ל לכתובת [email protected].

9. הגשת מועמדות תיעשה באמצעות חתימה על טופס אותו ניתן לקבל מוועדת הבחירות באמצעות הדוא"ל.

10. לטופס המועמדות יצורפו חתימות של 73 חברי ועידה. ניתן להגיש חתימות תמיכה בכל אופן בו ניתן לזהות את החותם – מודפס או מקוון. כל מועמד רשאי לקבל מוועדת הבחירות "דף נחיתה" מקוון להחתמת תומכים.

11. רשימת חברי הוועידה וכתובות הדוא"ל והטלפונים שלהם תסופק בכפוף להתחייבות לעשות במידע שימוש אך ורק לצורך הליך הבחירות ולמחיקת המידע בתום ההליך. מנהל מאגר המידע של המפלגה ישמור תיעוד של זהות מקבלי המידע, וההתחייבות שלהם.

12. לא יאוחר מביום 29.2.2024 בשעה 18:00 יפורסמו באתר האינטרנט של המפלגה שמות המועמדים שמועמדותם אושרה.

13. ערעורים על פסילת מועמדות יוגשו באמצעות הדוא"ל עד ליום 4.3.2024. החלטות בערעורים יתקבלו עד ליום 6.3.2024.

14. מי שהגיש מועמדות ו/או מי שהגיש מועמדות ומועמדותו אושרה – לאחר החלטת ועדת הבחירות על קיום בחירות ובטרם נדחו הבחירות – אינו נדרש להגיש מועמדות בשנית.

הליך הבחירה והספירה

15. ההצבעה בבחירות תיעשה באמצעות עמדות ממוחשבות שימוקמו ביום 31.3.2024 בתל-אביב. מספר עמודת הצבעה, חלוקת המצביעים לעמדות השונות, ושעות ההצבעה ייקבעו על-ידי ועדת הבחירות עד ליום 10.3.2024.

16. החברה שתנהל את ההצבעה היא חברת יאיא סופט המספקת שירותים מפלגה. חברת יאיא סופט תחתום על הסכם מתאים ובו התחייבות לניהול הליך תקין בהתאם לתקנון הבחירות. עובדי חברת יאיא סופט שיועסקו בבחירות יתודרכו על-ידי היועץ המשפטי בנוגע לסדרי ההליך וחשיבות שמירה על טוהר הבחירות ותקינותן.

17. רשימת המצביעים תועבר לחברת יאיא סופט על-ידי ועדת הבחירות לפני יום ההצבעה ובהתאם לרשימת חברי הוועידה נכון ליום 28.1.2024.

18. הצבעה בעמדה ממוחשבת תיעשה רק לאחר זיהוי חבר הוועידה באמצעות תעודת זהות/רישיון נהיגה/רישיון עו"ד/כל מסמך נושא תמונה ומספר תעודת זהות, ולאחר שנמחק שמו מרשימת המצביעים של אותה עמדה.

19. בכל רגע נתון לא יימצא יותר מאדם אחד בעמדה הממוחשבת.

20. יהיו רשאים להצביע רק חברי ועידה שעד לשעת נעילת הליך ההצבעה מסרו תעודת זיהוי לאחראי העמדה הממוחשבת.

21. מרכז הבקרה של הבחירות במהלך יום הבחירות ינוהל בחדר סגור ונפרד אליו לא תהיה גישה אלא למנכ"ל יאיא סופט ולעובדים שהוסמכו על-ידיו לצורך זה, לחברי ועדת הבחירות, וליועץ המשפטי.

הודעה על תוצאות

22. מייד לאחר תום ההצבעה של חברי ועידה שמסרו אמצעי זיהוי עד לשעת נעילת הליך הבחירות ייסגרו עמדות ההצבעה.

23. מנכ"ל יאיא סופט יוציא תדפיס של תוצאות ההצבעה במרכז הבקרה.

24. חברי ועדת הבחירות יאשרו בחתימתם את תוצאות הבחירות ואת היות הליך הבחירות תקין ובהתאם להוראות תקנון המפלגה ותקנון הבחירות.

25. לאחר אישור תוצאות ההצבעה על-ידי חברי ועדת הבחירות תודיע יו"ר הוועידה (מנכ"ל המפלגה) לכלל חברי הוועידה על תוצאות ההצבעה. תוצאות ההצבעה יפורסמו באתר האינטרנט של המפלגה.

26. הגשת ערעור לוועדת הבחירות על תוצאות הבחירות תיעשה באמצעות הדוא"ל עד ליום 4.4.2024

הדין הכללי

27. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מכל דין ובכלל זאת חוק בחירות לגופים ציבוריים, תשי"ד-1954, חוק המפלגות, תשנ"ב- 1992, חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט- 1959 והנחיות מבקר המדינה.