+
מצע יש עתיד
למצע >

מצע תרבות
תרבות

מה שינינו?

  • הקדשנו את מיזם "שבת ישראלית" לפתיחת מוזיאונים, אתרי תרבות ומורשת ללא עלות במהלך השבת.
  • הגדלנו את תקציבי התרבות ופעלנו לחבילת סיוע לעובדים שנפגעו ממשבר הקורונה.
  • נתנו תמריצים לגופי תרבות ויוצרים שעובדים עם ועבור אנשים עם מוגבלויות.

מה נשנה?

  • נחוקק את חוק תקציב התרבות כדי לוודא שתקציב התרבות יעלה בהדרגה בהתאם למקובל במדינות המערב.
  • נפעל לביסוס מעמדם של היוצרים והמבצעים העצמאים במדינת ישראל באמצעות חקיקה, שתבטיח שכר וזכויות סוציאליות. הגדלת התמיכה ושינוי שיטת התמיכה ביוצרים עצמאים והבטחת החופש האמנותי של כל יוצר.
  • נפעל כדי לאפשר את חשיפתם של אזרחי ישראל, בדגש על הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, לתכני תרבות ואומנות במחיר השווה לכל נפש.
למצע המלא

הקדמה

התרבות היא צורך אנושי המעניק משמעות, חוזק נפשי ויכולת התמודדות בחיי היום-יום, אך בעיקר בימי משבר, יהיו אשר יהיו – מלחמה, משבר אישי או מגפה. חופש ביטוי, עידוד יצירה ונגישות לתרבות הם מרכיב חיוני בחוסנה של חברה. על רקע זה הפגיעה המתמשכת במעמד התרבות, ביוצרים…למצע המלא

התרבות היא צורך אנושי המעניק משמעות, חוזק נפשי ויכולת התמודדות בחיי היום-יום, אך בעיקר בימי משבר, יהיו אשר יהיו – מלחמה, משבר אישי או מגפה. חופש ביטוי, עידוד יצירה ונגישות לתרבות הם מרכיב חיוני בחוסנה של חברה. על רקע זה הפגיעה המתמשכת במעמד התרבות, ביוצרים ובעובדי התעשייה היא עוול שיש לתקן.

קידום ועידוד התרבות והיצירה בישראל הוא יעד יסוד שהציבה  יש עתיד. אנו מאמינים שחברה יוצרת, נאורה ומשכילה, דמוקרטית ושוויונית מחויבת להשקיע בפיתוח התרבות והאומנות, לא פחות מאשר בביטחון, בחינוך וברווחה. יש עתיד תפעל לעידוד התרבות ולמתן תמיכה ליוצרים, להבטחת חופש היצירה ולמתן ביטוי למגוון התרבותי של החברה בישראל, להשקפות השונות בתוכה ולערכי היסוד של החברה הישראלית ולהבטחת האפשרות לכל אדם ליהנות מתרבות ומאומנות. בתוך כך, נביא לגיבושה וליישומה של מדיניות תרבות ואומנות ארוכת טווח, יעילה ומקצועית, העונה על צורכי מוסדות התרבות לאורך זמן, בד בבד עם מתן אפשרות תכנון והסתמכות לטווח ארוך ליוצרים ולמוסדות התרבות הקיימים והעתידיים.

כדי לממש את כל אלה תפעל יש עתיד להכניס לקווי היסוד של הממשלה החדשה שתקום את ההתחייבות לקידום עולם התרבות על בסיס העקרונות הבאים:

חוק תקציב התרבות

חוק תקציב התרבות ושיעור התקציב הרצוי- נגדיל את תקציב התרבות והאומנות במטרה לעלות אותו בהדרגה לסטנדרט המקובל במדינות אירופה של אחוז אחד מתקציב המדינה.

הגדלת אחוז התמיכה במוסדות התרבות המהווים את המסגרת העיקרית לעשייה האומנותית בישראל בתוך כדי חיזוק החופש האומנותי והעצמאות הכלכלית שלהם ושמירה על שוויוניות ועל שקיפות בתהליך חלוקת התמיכות. 

רווחת יוצרים עצמאים ועובדי עולם התרבות

דאגה לרווחתם של יוצרים עצמאים ועובדי עולם התרבות- נפעל לביסוס מעמדם של היוצרים והמבצעים העצמאים במדינת ישראל באמצעות חקיקה שתבטיח שכר וזכויות סוציאליות, הגדלת התמיכה ושינוי שיטת התמיכה ביוצרים עצמאים והבטחת החופש האומנותי של כל יוצר. נפעל לעודד מצוינות בתחום התרבות והאומנות בקרב קהילת היוצרים בישראל. זאת, בין היתר, באמצעות העצמתם של יוצרים ואומנים צעירים בתחילת דרכם ויוצרים ותיקים לקראת גיל פרישתם, ובכך נממש את הפוטנציאל האדיר הגלום בניסיונם רב השנים, בד בבד עם הבטחת קיומם בכבוד.

נחוקק את "חוק מתקני הקלטה" אשר יחליף את "חוק הקלטות הריקות" המיושן, ויבטיח לאומנים ולמבצעים תמלוגים הולמים בגין העתקות ביתיות של יצירותיהם. 

נחוקק את החוק להגנת הספרות העברית שיבטיח שכר הולם לסופרים ושמירה על הפלורליזם הספרותי.

המועצה הישראלית לתרבות ואומנות 

העצמת המועצה הישראלית לתרבות ואומנות- כדי להביא לניתוק בין שיקולים פוליטיים לתקצוב מוסדות תרבות ויוצרים ישונו תפקידי המועצה הישראלית לתרבות ואומנות, כך שתהא אחראית על חלוקת תקציב המדינה המוקדש למוסדות התרבות, ליוצרים ולתוכניות לקידום היצירה. המועצה תגבש תוכניות עבודה ייעודיות בכלל התחומים הנותנות מענה לסוגיות השונות בתחומי התרבות. כמו כן תפעל המועצה לגיבוש מדיניות ארוכת טווח לתרבות. חברי המועצה, אשר תהיה גוף מייעץ ומקצועי, יהיו בעלי ניסיון ורקע ציבורי חברתי בתחומי התרבות, החינוך והחברה. המועצה תהיה מחויבת בפני הציבור לקדם איכות ומצוינות ולעודד יצירה מקורית. הרשות תפעל לעידוד התרבות ולמתן תמיכה הולמת ליוצרים, תבטיח חופש יצירה ותיתן ביטוי למגוון התרבותי של החברה בישראל, להשקפות השונות ולערכיה.

מדיניות "תרבות לכול"

חינוך לתרבות, הנגשת התרבות והאומנות, קידום ועידוד יצירה תרבותית בכלל מגזרי החברה וסגירת פערים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית ובחברה הלא יהודית. הרשויות המקומיות, בשיתוף הגוף הממשלתי האמון על תחום התרבות, יפעלו כדי לאפשר את חשיפתם של אזרחי ישראל, בדגש על הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, לתוכני תרבות ואומנות במחיר השווה לכל נפש ובכך ינגישו את התרבות אל הציבור, ללא תלות במצב סוציו-אקונומי.

חינוך לתרבות

נפעל לכך שמערכת החינוך תבטיח את חשיפתם של ילדי ישראל לעוגני תרבות שונים כדי להבטיח את שימור ערך התרבות כחלק בלתי נפרד מהחיים בחברה הישראלית וכדי לפתוח צוהר לתלמידים הרואים בעולמות התרבות השונים חלק מעתידם המקצועי האישי. 

תרבות חופשית

חופש הביטוי וחופש היצירה הם הכלים החשובים ביותר ליצירה מקורית מתחדשת המציגה לעיתים מראה אל מול פני החברה. מיותר לציין כי בייחוד במדינה כמו ישראל התרבות משמשת גם כלי חשוב לחוסן הלאומי של הציבור.

קידום התרבות הישראלית בעולם

נפעל להקמת מכון לייצוא תרבות ישראלית, כמקובל במדינות רבות, אשר יפעיל את תחום יצוא התרבות הישראלית ויפעל להעמיק את נוכחות התרבות הישראלית על כל גווניה ברחבי העולם. 

קידום אומנות במרחב הציבורי

נסדיר בחוק את נושא הצבת אומנות במרחב הציבורי בישראל לפי קריטריונים שקופים ובשילוב אומנים מקצועיים.

קח אותי לנושאים העיקריים